Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Witaminy i minera³y, czyli kompleksy witaminowe dla kobiet, mê¿czyzn, dzieci etc.

Witaminy i minera³y, czyli kompleksy witaminowe dla kobiet, mê¿czyzn, dzieci etc.


Naturalny zestaw witamin i minera³ów. Czy taki istnieje?

Witaminy i minera³y to substancje, które dostarczane s± do naszego organizmu g³ównie z pokarmami. Znale¼æ je mo¿emy w mniejszych lub wiêkszych ilo¶ciach w ka¿dego rodzaju naturalnym po¿ywieniu. W przypadku osób prowadz±cych zdrowy tryb ¿ycia, które zwracaj± uwagê na to, co znajduje siê na ich talerzu i dbaj±, aby ich jad³ospis by³ urozmaicony i spe³nia³ warunki zbilansowanej diety, najczê¶ciej nie ma k³opotów z zapewnieniem odpowiedniej ich poda¿y organizmowi. Wyj±tkiem jest witamina D, której nie jeste¶my w stanie pozyskaæ w odpowiedniej ilo¶ci z pokarmów, a i wyprodukowanie jej w sezonie jesienno-zimowym jest praktycznie niemo¿liwe ze wzglêdu na ma³± ilo¶æ s³oñca. W tym wypadku konieczna jest odpowiednia suplementacja pod kontrol± lekarza. Pamiêtajmy jednak, ¿e najlepszy, naturalny zestaw witamin i minera³ów pochodzi w³a¶nie ze zdrowej diety – w ten sposób zapewniamy sobie najlepiej przyswajalne substancje, które wspieraj± funkcjonowanie ca³ego naszego cia³a. 

Apteka jak hipermarket? Niejednokrotnie rachunek zbli¿ony, a do domu w obu przypadkach przynosisz produkty spo¿ywczeSuplementy – jak nie daæ siê oszukaæ reklamom i kupiæ co¶, co dzia³a?

Kompleks witamin i minera³ów. Kiedy suplementowaæ?

Zazwyczaj temat suplementacji kompleksem witamin i minera³ów pojawia siê jesieni±, kiedy zaczyna siê sezon infekcyjny. Wiele osób s±dzi bowiem mylnie, ¿e w ten sposób „na szybko” zdo³a poprawiæ swoj± odporno¶æ i zabezpieczyæ siê przed chorobami. Niestety jest to podej¶cie niew³a¶ciwe. Budowanie odporno¶ci to proces, który wymaga czasu i zaanga¿owania. Nie da siê go przyspieszyæ stosuj±c nawet najlepsze i najdro¿sze suplementy. Zreszt± nawet producenci jasno okre¶laj± ich g³ówne zadanie – maj± przede wszystkim s³u¿yæ uzupe³nieniu niedoborów, a nie zast±pieniu zdrowych nawyków. Dlatego, je¶li chcemy cieszyæ siê silnym uk³adem odporno¶ciowym nie mo¿emy i¶æ na skróty – konieczna jest ca³kowita zmiana my¶lenia na temat tego, w jaki sposób dbaæ o organizm. Suplementowaæ witaminy powinni¶my tylko w przypadku stwierdzonego przez lekarza niedoboru i na wyra¼ne jego zalecenie. ¦ci¶le nale¿y siê przy tym trzymaæ wyznaczonych dawek jak i czasu przyjmowania preparatu.


Zobacz wideo

Pomelo to skarbnica witaminy C. Dlaczego warto je je¶æ?

Witaminy i minera³y dla mê¿czyzn. Na zdrowe ko¶ci i nie tylko

Witaminy i minera³y dla mê¿czyzn to ca³a gama produktów, które maj± za zadanie uzupe³niæ niedobory tych substancji. Aby zachêciæ panów do ich przyjmowania producenci tworz± coraz to nowe produkty, które dziêki dodatkowym zawartym w nich substancjom maj± „pomagaæ” w okre¶lonych sytuacjach. I tak na pó³kach znajdziemy preparaty zapobiegaj±ce ³ysieniu, pomagaj±ce w walce z nadwag±, poprawiaj±ce sprawno¶æ seksualn± itd. Niestety wci±¿ wiele osób wierzy, ¿e ³ykaj±c jedn± pigu³kê dziennie jest w stanie rozwi±zaæ swoje problemy zdrowotne. Tymczasem suplementy nie s± lekami i nigdy nie bêd± w stanie uleczyæ nas z naszych dolegliwo¶ci. Ich celem jest wspieranie organizmu, a nie jego uzdrawianie – do tego przeznaczone s± leki. 

Zestaw witamin i minera³ów. Na co zwracaæ uwagê?

Zestaw witamin i minera³ów to najczê¶ciej produkt, który zawiera bardzo wiele substancji pozytywnie wp³ywaj±cych na organizm cz³owieka. Jego stosowanie powinno byæ jednak ¶ci¶le uzale¿nione od potrzeb danej osoby – w przypadku kiedy niedobory nie wystêpuj±, nie ma potrzeby ³ykania pigu³ek. Dlatego te¿ zwraca siê uwagê, ¿e zanim zdecydujemy siê na przyjmowanie preparatu witaminowego warto skonsultowaæ siê z lekarzem i wykonaæ podstawowe badania, które dadz± nam obraz kondycji organizmu. Wtedy na podstawie konkretnych informacji mo¿emy wybraæ w³a¶ciwy produkt, którego przyjmowanie bêdzie nios³o za sob± realne korzy¶ci, a nie zagro¿enie, np. wyst±pieniem hiperwitaminozy. 


Zobacz wideo

Witaminy z grupy B: po co ci one i gdzie ich szukaæ?

Witaminy i minera³y dla dzieci. Kiedy je stosujemy?

W aptekach mo¿emy spotkaæ tak¿e witaminy i minera³y dla dzieci. Maj± one ró¿ne postacie: od rozpuszczalnych proszków, przez syropki a¿ po pastylki. Wiêkszo¶æ z nich reklamuje siê jako ¶rodki wspomagaj±ce odporno¶æ organizmu w okresie zwiêkszonych infekcji. Wielu rodziców wyczerpanych ci±g³ymi chorobami maluchów uczêszczaj±cych do ¿³obków i przedszkoli decyduje siê na podawanie takich specyfików dzieciom. W wiêkszo¶ci przypadków nie bêdzie to w ¿aden sposób zagra¿aæ zdrowiu dziecka, ale równie¿ nie bêdzie pomocne. Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, kluczem do uzyskania silnego uk³adu immunologicznego s± przede wszystkim takie dzia³ania jak:

  • zdrowa, urozmaicona dieta
  • aktywno¶æ fizyczna
  • przebywanie na ¶wie¿ym powietrzu
  • nieprzegrzewanie organizmu
  • odpowiednia higiena snu. 

Skupiaj±c siê na tych kwestiach bêdziemy w stanie w naturalny i sprawdzony sposób wesprzeæ dziecko w budowaniu jego odporno¶ci.

Czekolada to modne i lubiane ¼ród³o magnezu. Zarazem s± lepsze: choæby pestki dyni (lista przyk³adowych ¼róde³ na koñcu)Magnez: makroelement wa¿niejszy ni¿ my¶lisz. Gdzie go szukaæ?

Witaminy i minera³y dla kobiet. Suplementy z segmentu beauty

Witaminy i minera³y dla kobiet najczê¶ciej maj± tak¿e w³a¶ciwo¶ci poprawiaj±ce kondycjê w³osów, skóry i paznokci. Producenci dodaj±c do nich substancje takie jak np. biotyna, tworz± produkty, które maj± za zadanie równocze¶nie uzupe³niæ niedobory witamin oraz korzystnie wp³yn±æ na nasz wygl±d. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet te produkty nale¿y dawkowaæ zgodnie z zaleceniami, a tak¿e robiæ przerwy w ich przyjmowania, aby nie doprowadziæ do skumulowania siê nadmiaru suplementowanych substancji. Decyduj±c siê na stosowanie preparatu witaminowego nale¿y ¶ci¶le przestrzegaæ zaleceñ producenta i nie dopuszczaæ do przekroczenia dziennej dawki. 

Zobacz te¿: Bromelaina – dobroczynny enzym z ananasa. Jakie ma w³a¶ciwo¶ci?Źródło artykułu

Udostępnij