Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Witaminy B6 i B12 – dlaczego nie nale¿y ich nadu¿ywaæ?

Witaminy B6 i B12 – dlaczego nie nale¿y ich nadu¿ywaæ?


Za¿ywanie suplementów z witaminami wydaje siê byæ korzystne dla zdrowia. Takie zapewnienia s³yszymy chocia¿by w reklamach. Czy jednak nie nadu¿ywamy tych preparatów, wierz±c ¿e zapewnimy sobie zdrowie? Naukowcy co rusz znajduj± dowody na to, ¿e nadmiar suplementów szkodzi. Tym razem przyjrzano siê bli¿ej skutkom nadu¿ywania witamin B6 oraz B12.

Bywaj± sytuacje, gdy niedobór witamin jest znaczny i istnieje konieczno¶æ ich suplementacji – przypominaj± naukowcy. Jednak zdrowa osoba, od¿ywiaj±ca siê racjonalnie, nie bêdzie mia³a problemów z niedoborem lub nadmiarem tych zwi±zków. Co mo¿e oznaczaæ dla organizmu, gdy przesadzimy z witaminami B6 i B12?

Naukowcy z University of Oslo oraz Harvard Medical School w Bostonie podeszli do tego problemu dwukrotnie. Pierwsze badania wykonano na grupie 6837 osób i znaleziono wtedy powi±zania pomiêdzy nadmiarem witamin B6 i B12 a zwiêkszonym ryzykiem z³amania biodra. Ryzyko by³o najwy¿sze w przypadku osób przyjmuj±cych obie witaminy razem. W drugim badaniu skorzystano z bazy danych obejmuj±cej ponad 75 tysiêcy kobiet po menopauzie. Informacje pochodzi³y z ogólnokrajowego badania zdrowia pielêgniarek w USA. Naukowcy mieli dostêp do takich danych jak: stan zdrowia, za¿ywane leki i suplementy, rodzaj stosowanej diety, wska¼nik masy cia³a, aktywno¶æ fizyczna, palenie papierosów. Analizowane dane obejmowa³y okres 20 lat.

Naukowcy znale¼li 2304 przypadki z³amania szyjki ko¶ci udowej, których przyczyn nie da³o siê powi±zaæ ani z nowotworem, ani z wypadkiem np. samochodowym. Zaczêli wiêc szukaæ innych powodów. Okaza³o siê, ¿e w tej grupie przewa¿a³y kobiety, które bez umiaru za¿ywa³y suplementy z witaminami z grupy B.

Ryzyko z³amania szyjki ko¶ci udowej by³o o 50 proc. wy¿sze u kobiet z ³±cznym wysokim spo¿yciem witaminy B6 oraz witaminy B12, w porównaniu do kobiet, które przyjmowa³y niewiele suplementów

– podsumowuj± swoje obserwacje badacze. ¦rednie ilo¶ci tych witamin nie by³y ju¿ tak szkodliwe. Naukowcy podkre¶laj± przy tym, ¿e znacz±cy nadmiar witamin B6 i B12 pochodzi³ z suplementów i nie by³ zwi±zany z normaln± diet±.

Dlaczego nadmiar witamin B6 i B12 zwiêksza ryzyko z³amañ?

Nie znamy dok³adnej odpowiedzi na to pytanie. Byæ mo¿e – spekuluj± badacze – zwi±zane jest to z niektórymi innymi skutkami ubocznymi nadmiernej poda¿y tych witamin. S± to, dla przyk³adu, objawy neurologiczne, takie jak ataksja, czyli niezborno¶æ ruchowa oraz obni¿one napiêcie miê¶niowe. A to oznacza, ¿e wiêksze jest wtedy prawdopodobieñstwo upadków, a wiêc i z³amañ. Druga koncepcja mówi, ¿e wysoki poziom witaminy B6 mo¿e przyspieszyæ osteoporozê poprzez zaburzanie wp³ywu estrogenów na receptory steroidowe. Natomiast rola witaminy B12 w tego przypadkach nie zosta³a jeszcze wyja¶niona.

Wyniki badañ zosta³y opublikowane na ³amach JAMA Network Open. Jakkolwiek s± to, jak na razie, jedyne tego typu badania, sugeruj±ce zwi±zek miêdzy witamin± B6 i B12 a z³amaniami bioder i czekaj± jeszcze na potwierdzenie, to jednak autorzy apeluj± o umiar w suplementowaniu tych zwi±zków, je¿eli nie ma ku temu wyra¼nego lekarskiego zalecenia.

¬ród³a: MedicalNewsToday, JAMA Network OpenŹródło artykułu

Udostępnij