Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Jedynka za brak pracy domowej. Czy za brak pracy domowej można dostać 1?

Jedynka za brak pracy domowej. Czy za brak pracy domowej można dostać 1?


Czy za brak pracy domowej można dostać 1?

Od dawna trwa dyskusja na temat obowiązującego programu nauczania. Zdaniem wielu ekspertów oraz nauczycieli i rodziców jest on obecnie zdecydowanie zbyt obszerny i przeładowany. Ogrom materiału wymagany do opanowania, aby uzyskać promocję do kolejnej klasy, jest naprawdę przytłaczający. W efekcie dzieci spędzają na nauce kilkanaście godzin dziennie, najpierw na zajęciach szkolnych, a następnie nad zadaniami w domu lub podczas korepetycji.

Sprawdź: Dlaczego uczniowie nie odpoczną w dni wolne w listopadzie 2021? 

Pandemia koronawirusa i spowodowane nią zdalne nauczanie dodatkowo uwidoczniła wszystkie problemy i słabe punkty polskiego systemu edukacji. Lekcje online spowodowały spustoszenie w poziomie edukacji. Większości nauczycieli nie udało się zrealizować całego obowiązkowego programu, w związku z czym muszą teraz nadrabiać zaległości i jednocześnie opracowywać kolejne zagadnienia. Poza tym z powodu utrudnionego procesu dydaktycznego część uczniów może mieć problemy z dogonieniem grupy i wymagać indywidualnego podejścia. W takich okolicznościach nauczyciele muszą w błyskawicznym tempie przechodzić od jednego tematu do następnego, od jednej powtórki do kolejnej. W wyniku takiej sytuacji nawarstwiają się kolejne obowiązki dla dzieci – co chwila sprawdziany i liczne prace domowe. Za brak ich wykonania sypią się z kolei jedynki.

Wielu rodziców protestuje przeciwko takim praktykom i zastanawia się, czy rzeczywiście nauczyciel może wstawić jedynkę za brak pracy domowej. Zdaniem niektórych zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń nie powinien być karany oceną niedostateczną za niewykonanie zadania domowego. Żaden artykuł Ustawy o systemie oświaty nie rozstrzyga jednak szczegółowo tej kwestii.

Zobacz: Zdalne nauczanie coraz bliżej? Niedzielski: “Decyzje będą zapadać na początku listopada”

Jedynka za brak pracy domowej 2021 – podstawa prawna [ustawa]

Przepisy zawarte w Ustawie o systemie oświaty niestety nie odnoszą się w żaden sposób do problemu prac domowych. W dokumencie nie wspomina się o takiej formie weryfikowania wiedzy, a zatem tym bardziej nie ma mowy o ewentualnych metodach jej oceniania. Zdaniem wielu rodziców i różnych organizacji brak konkretnych zapisów w ustawie sprawia, że stawianie jedynek za nieodrobienie pracy domowej jest nielegalne. Według nich dokument dokładnie określa, co w szkole podlega ocenie, a zgodnie z artykułem 44b są to: osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

Zobacz: Ile kartkówek i sprawdzianów może być w tygodniu?

Przeciwnicy takiej interpretacji przepisów twierdzą jednak, że przytoczonego artykułu nic podobnego nie wynika. W dalszej części bowiem przepis wyraźnie wskazuje, że nauczyciel ma obowiązek dokonania odpowiedniej oceny “poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności” wymaganego na danym etapie edukacji. Jeśli jedną z przyjętych przez nauczyciela metod sprawdzania wiedzy ucznia jest ocenianie zadań domowych, to nie ma w przepisach mowy o tym, aby było to nielegalne. Ważne jednak, aby już na początku roku uczniowie zostali poinformowani o tej metodzie i byli świadomi ewentualnych konsekwencji.

Prawo oświatowe nie odnosi się w żaden sposób do zadań domowych i możliwości ich oceniania. Niemniej jednak zgodnie z przepisami prawa ocenie powinny podlegać osiągnięcia edukacyjne ucznia. Bezsprzecznie praca domowa nie stanowi osiągnięcia edukacyjnego ucznia, ale może być sposobem na jego sprawdzenieJoanna Janiak, prawniczka specjalizująca się w prawie oświatowym

Nie należy jednak zapominać, że zbyt duża liczba prac domowych może naruszać artykuł 31. Konwencji o prawach dziecka. Według tego punktu dziecko ma prawo do wypoczynku, zabaw i uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jeśli uczeń spędza w szkole kilkanaście godzin tygodniowo, a drugie tyle musi poświęcać na pracę w domu, czasu na odpoczynek i złapanie oddechu rzeczywiście może brakować. W takiej sytuacji warto zasygnalizować problem w szkole i spróbować walczyć z przemęczeniem i przeciążeniem dzieci.

Sprawdź: Jaki przedmiot zostanie zastąpiony przez HIT ministra Czarnka?

Ocenianie prac domowych: czy uczeń może dostać jedynkę za brak pracy domowej?

Część rodziców uparcie twierdzi, że nawet jeśli jedynka za brak pracy domowej pojawi się w dzienniku, to nie powinna ona mieć wpływu na ocenę końcową z przedmiotu. Ich zdaniem nieodrobnienie zadania powinno być traktowane raczej w kategoriach braku dyscypliny i skutkować ewentualnym obniżeniem oceny z zachowania. Pozostali rodzice i większość nauczycieli stanowczo odrzucają jednak ten pomysł. Podkreślają, że takie rozwiązanie umożliwiłoby dzieciakom lekceważenie obowiązków i przychodzenie do szkoły kompletnie bez przygotowania.

Zobacz: Dziecko na kwarantannie 2021: co z rodzicami? Jak wygląda opieka?

Jak twierdzą nauczyciele i przedstawiciele MEN, ocenianie prac domowych (lub ich braku) jest jedną z form sprawdzania stanu wiedzy ucznia, na podobnej zasadzie co w przypadku sprawdzianów i kartkówek. Wizja oceny niedostatecznej mobilizuje uczniów do przygotowania się do zajęć, powtarzania i utrwalania materiału niezbędnego do zaliczenia kolejnego etapu.

Warto pamiętać, że nauczyciel nie ma prawa zlecić dzieciom do domu zadań, które obejmowałyby zagadnienia niezrealizowane lub niewytłumaczone jeszcze na lekcji. W związku z tym większość prac domowych ma charakter powtórkowy, a ich celem jest utrwalenie materiału, który następnie sprawdzony zostanie podczas kartkówki, sprawdzianu czy odpowiedzi ustnej. Ze względu na przeładowanie programu podczas zajęć często brakuje czasu na powtórzenie. Dlatego wydaje się, że niektóre zadania domowe są niezbędne, a czasami tylko perspektywa negatywnej oceny za brak pracy domowej, może sprawić, że dziecko powtórzy jakiś temat.

Oczywiście bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to, ile prac domowych dziecko przynosi ze szkoły i czy na pewno rzeczywiście mają charakter powtórkowy. Jeśli nasza pociecha jest wyraźnie przeciążona i spędza na nauce w domu zbyt dużo czasu, być może warto interweniować i poszukać źródła problemu.

Zobacz: Lektury do egzaminu ósmoklasisty. Które lektury są obowiązkowe 2021/2022?

Rodzice pytają o jedynkę za brak zadania domowego

Czy można dostać 1 za brak zadania domowego?

Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje tej kwestii. Zadania domowe mogą być jednak sposobem sprawdzenia poziomu wiedzy i postępu ucznia, co jest obowiązkiem nauczyciela. Jeśli powiadomi on wcześniej o takiej formie oceniania, a materiał nie wykracza poza omówione zagadnienia, to ocena niedostateczna za brak pracy domowej nie jest nielegalna.

Czy można postawić jedynkę za brak zeszytu?

Za brak zeszytu uczeń nie powinien otrzymać jedynki. Chyba, że w zeszycie powinna znajdować się odrobiona praca domowa, na którą wcześniej umówili się z nauczycielem.

Czy za brak notatek można dostać 1?

Przepisy nie regulują tej kwestii. Jeśli w wymaganiach przedstawionych przez nauczyciela na początku roku szkolnego, wyraźnie zostało podkreślone, że uczeń ma obowiązek robić notatki i będzie to ocenianie, to może dostać jedynkę.

Sprawdź też: Zwolnienie z WF (całoroczne lub jednorazowe): Co powinno zawierać? Kto może je wystawić?
Sprawdź też: Czy w klasie 1–3 są świadectwa z paskiem?Źródło artykułu

Udostępnij