Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Szczepionki rutynowo zalecane dzieciom, dorosłym i kobietom w ciąży są bezpieczne – Bezpieczeństwo szczepień – Przegląd badań – Szczepienia

Szczepionki rutynowo zalecane dzieciom, dorosłym i kobietom w ciąży są bezpieczne – Bezpieczeństwo szczepień – Przegląd badań – Szczepienia


Opracowała Małgorzata Ściubisz

W przeglądzie systematycznym piśmiennictwa z metaanalizą oceniono bezpieczeństwo szczepionek
rutynowo zalecanych dzieciom, dorosłym i kobietom w ciąży w Stanach Zjednoczonych.
Niniejsze badanie stanowi aktualizację analizy z 2014 roku będącej uzupełnieniem raportu amerykańskiego
Institute of Medicine (IOM), w którym
na podstawie przeglądu wiarygodnych danych
oceniono potencjalny związek przyczynowy pomiędzy
zdarzeniami niepożądanymi a wybranymi
szczepionkami (p. Kolejne badanie potwierdza bezpieczeństwo szczepień
przyp. red.
). W aktualnym przeglądzie uwzględniono
nowe dane, których nie wzięto pod uwagę
we wcześniejszych raportach, w tym dotyczące
nowych preparatów lub tych, dla których pojawiły
się nowe wskazania do stosowania.

Przeszukano 5 elektronicznych baz publikacji
medycznych (Medline, Embase, CINAHL, Cochrane
CENTRAL, Web of Science, Scopus) za okres
do listopada 2020 roku. Ostatecznie w przeglądzie
uwzględniono 189 nowych badań, w tym badania z randomizacją (RCT), badania bez randomizacji,
badania kohortowe, kliniczno-kontrolne, w tym
typu self-controlled risk interval lub self-controlled
case series
. W wielu badaniach uczestników
obserwowano przez ≥6 miesięcy (nawet do 15 lat).

W przeglądzie dotyczącym bezpieczeństwa
szczepionek stosowanych u dzieci uwzględniono
badania, w których oceniono 9-walentną szczepionkę
przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka
(HPV-9), 13-walentną skoniugowaną
szczepionkę przeciwko pneumokokom (PCV-13),
bezkomórkową szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPa), odrze, śwince i różyczce
(MMR), ospie wietrznej (VZV), wirusowemu
zapaleniu wątroby (WZW) typu A, WZW typu B,
meningokokom grupy A, C, W, Y (MenACWY),
meningokokom grupy B (MenB) oraz 4-walentną
szczepionkę przeciwko grypie, inaktywowaną
(IIV-4) oraz „żywą” donosową (LAIV-4). Na podstawie
przeglądu wiarygodnych danych nie wykazano
związku między szczepionkami rutynowo
podawanymi dzieciom a występowaniem ciężkich
zdarzeń niepożądanych, takich jak: zgon, choroby
autoimmunizacyjne, układu sercowo-naczyniowego,
choroba Kawasakiego, cukrzyca, astma, ostre
rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie mózgu
lub encefalopatia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
drgawki bez gorączki lub zaburzenia
układu rozrodczego. Nie wykazano również
związku między szczepieniem przeciwko WZW
typu B a występowaniem stwardnienia rozsianego
(umiarkowana jakość danych). Ponadto po raz
kolejny potwierdzono brak związku przyczynowego
pomiędzy MMR a autyzmem (wysoka jakość
danych [p. także Czy szczepienie MMR wpłynęło na ryzyko zachorowania na autyzm?
przyp. red.
]). Dostępne dane umiarkowanej jakości
wskazują natomiast na związek przyczynowy między
szczepieniem MMR a występowaniem drgawek
gorączkowych (umiarkowana jakość danych) i pierwotnej małopłytkowości immunologicznej
(ITP; wysoka jakość danych) u dzieci. Umiarkowanej
jakości dane przemawiają również za związkiem
między szczepieniem przeciwko WZW typu A lub ospie wietrznej a ITP. Wykazano również, że
szczepienie przeciwko rotawirusom ogółem nie
zwiększa ryzyka wgłobienia jelita (umiarkowana
jakość danych), choć niektóre badania obserwacyjne
wskazują na nieznacznie większe ryzyko wgłobienia w okresie po podaniu pierwszej dawki szczepionki
(p. także Ryzyko wgłobienia jelita po szczepieniu przeciwko rotawirusom – metaanaliza – przyp. red.). Niskiej jakości dane sugerują
także związek między PCV-13 a występowaniem drgawek gorączkowych u dzieci (p. Po podaniu których szczepionek można się spodziewać wystąpienia NOP w postaci drgawek gorączkowych u dzieci? – przyp. red.).

W przeglądzie dotyczącym bezpieczeństwa
szczepionek stosowanych u dorosłych uwzględniono
badania dotyczące PCV-13, 23-walentnej polisacharydowej
szczepionki przeciwko pneumokokom
(PPSV-23), WZW typu B, IIV-4, MMR, Men
ACWY, przeciwko błonicy i tężcowi (Td), szczepionki
przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTpa),
półpaścowi, HPV-9, WZW typu A, VZV i MenB.
Na podstawie przeglądu wiarygodnych danych nie
wykazano związku między szczepionkami rutynowo
podawanymi dorosłym a występowaniem
ciężkich zdarzeń niepożądanych, takich jak: zgon,
zdarzenia sercowo-naczyniowe, mózgowo-naczyniowe,
zawał serca, udar, zaburzenia układu rozrodczego,
zapalenie mózgu i rdzenia, anafilaksja
lub uogólniona reakcja alergiczna, astma, choroby
autoimmunizacyjne, zapalenie mózgu lub encefalopatia,
ITP, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
drgawki i cukrzyca. Nie wykazano również
związku między szczepieniem przeciwko WZW
typu B a występowaniem stwardnienia rozsianego
(umiarkowana jakość danych). Dostępne dane
niskiej jakości nie potwierdziły również związku
między szczepionką przeciwko grypie z adiuwantem a zespołem Guillaina i Barrégo. Nie wykazano
również związku między szczepieniem przeciwko
półpaścowi a stwardnieniem zanikowym bocznym
(umiarkowana jakość danych) i zachorowaniem
na półpasiec (wysoka jakość danych), a także
ostrym rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia,
obrzękiem naczynioruchowym, ataksją oraz autoimmunizacyjnym
zapaleniem tarczycy (niska jakość
danych). Dostępne dane dotyczące dorosłych
były niewystraczające, aby móc wyciągnąć wiążące
wnioski dotyczące HPV-9, szczepionki przeciwko
WZW typu A oraz MenB.

W przeglądzie dotyczącym bezpieczeństwa
szczepionek rutynowo zalecanych kobietom w ciąży
uwzględniono Tdap oraz IIV, a także przeciwko
WZW typu B. Dostępne dane umiarkowanej
jakości nie potwierdziły związku między dTpa a występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych,
cukrzycy ciążowej, stanu przedrzucawkowego lub
rzucawki, porodu przedwczesnego, zaburzeń układu
rozrodczego, wewnątrzmacicznego obumarcia
płodu oraz niekorzystnych następstw u noworodka, takich jak zgon, zdarzenia sercowo-naczyniowe,
zapalenie mózgu, encefalopatia lub drgawki
(p. także Czy szczepienie dTpa w okresie ciąży jest bezpieczne dla ciężarnej i jej dziecka? – przyp. red.). Potwierdzono również brak związku szczepienia
dTpa z zapaleniem mózgu lub encefalopatią u ciężarnej, autyzmem u dziecka, występowaniem
wad wrodzonych i drgawek gorączkowych (p. także Szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi a ryzyko autyzmu u ich dzieci – przyp. red.).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że
po podaniu niektórych szczepionek mogą wystąpić
poważne zdarzenia niepożądane, jednak obszerne
dane wskazują, że są one bardzo rzadkie. Ryzyko
wystąpienia zdarzenia niepożądanego należy zawsze
porównać z korzyściami ze szczepienia.Źródło artykułu

Udostępnij