Autyzmnews.pl

Informacje, badania, aktualności o autyzmie

Aktualności

Empatii trzeba się uczyć od najmłodszych lat

Empatii trzeba się uczyć od najmłodszych lat


O „ABC Empatii” rozmawiamy z Ewą Weber, wiceprezydent miasta Gliwice.

Jaką rolę mają spełniać materiały „ABC Empatii”?

To pięknie wydane, gotowe narzędzia edukacyjne dla młodszych dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli, dzięki którym łatwiej będzie mówić w przedszkolu i szkole o akceptacji, zrozumieniu, współodczuwaniu i tolerancji, uczyć szacunku dla drugiego człowieka i obalać krzywdzące stereotypy związane z osobami z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. Tego typu pomoce są ważnym elementem tworzącego się właśnie systemu edukacji włączającej. W Gliwicach pakiet „ABC Empatii” trafi do Szkoły Podstawowej 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, w którym działa również Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 40, od lat rozwijające działania na rzecz integracji. W klasach I-III tej szkoły wprowadzony zostanie program „ABC Empatii”, pozwalający wzmacniać pozytywne postawy wśród dzieci i ich współpracę z rówieśnikami z niepełnosprawnościami. Warto przy okazji dodać, że pomysłodawca i autor projektu, czyli Fundacja Rodziny Czepczyńskich przekazała także komplet „ABC Empatii” gliwickiemu oddziałowi pediatrycznemu, działającemu w Szpitalu Miejskim nr 4. Książki pomogą małym pacjentom oraz ich bliskim w zrozumieniu nowej, niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. 

Dlaczego to jest ważne? 

Empatii trzeba się uczyć od najmłodszych lat. Wielka w tym rola nas, dorosłych, tymczasem sami niejednokrotnie nie wiemy, jak rozmawiać z dziećmi np. o tym, że mimo wielu różnic w wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu jesteśmy nadal tacy sami. To trudny temat wymagający mądrości i wielkiej wrażliwości. W przypadku stykania się najmłodszych z niepełnosprawnością z pomocą przychodzi „ABC Empatii” – swoisty podręcznik, który w bardzo przystępny sposób wyjaśnia starszym przedszkolakom i młodszym uczniom, na czym polegają różne dysfunkcje dotyczące ich rówieśników. Poradnik był opracowywany z wieloma wybitnymi specjalistami oraz partnerami merytorycznymi, m.in. fundacją „FONIS”, Instytutem Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych, fundacją dla Dzieci z Cukrzycą, stowarzyszeniem „Potrafię Więcej”, fundacją „Krwinka”, „Autyzm Up” czy Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Jakie dokładnie treści znajdą dzieci i nauczyciele w tych materiałach?

Książka „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” to zbiór 12 opowiadań o relacjach między dziećmi zdrowymi a dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Przewodnikami małych czytelników są tam Zosia i Maks, bohaterowie znani dzieciom z pierwszej książki edukacyjnej wydanej przez Fundację – „ABC Ekonomii”, rozbudzającej w najmłodszych postawy proprzedsiębiorcze i w przystępny sposób przybliżającej im tajniki ekonomii. Na marginesie, ta seria trafiła do Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Ligonia, w której od kilku lat realizowane są różne programy z zakresu przedsiębiorczości. Liczymy, że wprowadzany tam program „ABC Ekonomii” będzie pomocny w rozwijaniu kolejnych predyspozycji uczniów.

Zosia i Maks, już o rok starsi, poznają w „ABC Empatii” kolegów i koleżanki, którzy mierzą się z niepełnosprawnościami oraz różnymi schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia małych bohaterów pomagają czytelnikom w nauce empatii oraz wzajemnej tolerancji. Na tej podstawie powstał dodatkowo Poradnik Nauczyciela, czyli cykl dwunastu warsztatów z zakresu edukacji włączającej, przeznaczonych do realizacji podczas zajęć z dziećmi. Jak podkreśla Fundacja, profesjonalizm tych pomocy zyskał pełną akceptację i uznanie władz oświatowych.

Czy projekt będzie szerzej wykorzystany?

Wartość obydwu projektów Fundacji – zarówno „ABC Empatii”, jak i „ABC Ekonomii” – jest tak duża, iż uznaliśmy, że warto zainteresować nimi również organizacje pozarządowe. Dlatego też spotkałam się z przedstawicielami Fundacji Rodziny Czepczyńskich oraz dyrektorem Centrum 3.0. Podczas spotkania omówiliśmy możliwości praktycznego wdrażania wspomnianych pakietów. Warto przypomnieć, że jedną z wielu wartościowych inicjatyw edukacyjnych w Gliwicach jest projekt „Baśniowe babcie”, które spotykają się w przedszkolach i czytają dzieciom bajki. Ponadto mamy kilka organizacji pozarządowych, które bezpośrednio zajmują się tematem wspierania osób z niepełnosprawnością i mam nadzieję, że również zainteresują się „ABC Empatią”. Już dzisiaj, po pierwszych publikacjach o naszej współpracy, zwracają się do nas osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie i deklarują pomoc w uwrażliwieniu dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia oraz w kształtowaniu pozytywnych postaw wśród najmłodszych i ich rodziców. Bardzo ważną rolę w tym projekcie pełnią również wolontariusze i takie deklaracje w naszym mieście także już padły.

Źródło artykułu

Udostępnij